Obchodní podmínky Grainshop s.r.o.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Tyto Obchodní podmínky se použijí pro nákup zboží nabízené společností Grainshop s.r.o., se sídlem 28.října 351, 253 01 Hostivice, Ičo: 06116485, Dič: CZ06116485, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276321 (dále jen také „společnost“ nebo jen „prodávající“), jak v provozovně (obchodních prostorách) na adrese sídla společnosti (dále jen „provozovna“) tak v internetovém obchodě společnosti dostupném na stránkách www.prodej-slunecnice.cz a www.eshop-hobby.cz (dále jen „e-shop“).

1.2 Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v samotné kupní smlouvě výslovně stanoveno jinak (dále a výše jen „Obchodní podmínky“).

1.3 Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a kupujícím, tj. (potencionálním) zákazníkem, spotřebitelem, který s prodávajícím uzavře kupní smlouvu (dále je „kupující“ či „zákazník“), přičemž spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4 Kupní smlouvou o dodávce zboží a případně smlouvou o zajištění dodání zboží kupujícímu do jím určeného místa v souladu s těmito Obchodními podmínkami se rozumí smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím dle § 2085 an. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), jejímž předmětem je koupě zboží (dále jen „kupní smlouva“), tj. každá věc, které je předmětem nabídky v provozovně nebo v e-shopu prodávajícího, kterou si kupující vybere (v e-shopu či v provozovně) a která bude jako objednané zboží za uvedenou kupní cenu ze strany prodávajícího potvrzena (dále jen „zboží“). Výše kupní ceny za totožné zboží může být odlišná u zboží uvedeného v provozovně a u zboží uvedeného na e-shopu.

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ


2.1 Kupní smlouvu lze uzavřít: a) Osobní koupí zboží v provozovně společnosti; b) Elektronicky (objednávkou přes e-shop společnosti, krok 1 až 6 objednávky); c) Telefonicky (objednávkou prostřednictvím tel. č: 731 113 823 s tím, že potvrzení objednávky a další postup bude probíhat jako u elektronické objednávky).

2.2 Otevírací doba provozovny společnosti je uvedena na internetových stránkách společnosti v sekci kontakt. V případě osobní koupě zboží v provozovně společnosti nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu čl. 7 těchto Obchodních podmínek.
2.3 Elektronickou objednávku lze učinit jako registrovaný zákazník po registraci založením účtu s pomocí e-mailové adresy a osobního hesla, které je nutné náležitě chránit před neoprávněnými třetími osobami, nebo bez založení registrace.

2.4 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů (krok 1 až 6 objednávky). Podmínkou platnosti telefonické objednávky je sdělení operátorovi jasně a pravdivě všech požadovaných údajů a náležitostí potřebných pro uzavření kupní smlouvy.

2.5 Každá objednávka zákazníka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází:
   a) V případě osobní koupě v provozovně společnosti v okamžiku převzetí zboží a uhrazení celkové kupní ceny za zboží.     
   b) V případě elektronické (případně telefonické) objednávky (dále jen „objednávka“) teprve v okamžiku přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (závazného potvrzení objednávky) ze strany prodávajícího. Toto přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je realizováno následně po předchozím odeslání automatického potvrzení o přijetí elektronické či telefonické objednávky, které samo o sobě není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.6 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání jednotlivých kroků objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzení objednávky“ (krok 6 objednávky).

2.7 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně způsobu reklamace zboží, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a způsob reklamace je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.8 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, případně navrhnout kupujícímu změnu kupní smlouvy, zejména v těchto případech: - u zboží označeného pojmem označujícím, že zboží není momentálně dostupné; - zboží nelze dodat ani nahradit jiným modelem; - zboží se již nevyrábí nebo nedodává; - výrazným způsobem se změnila cena zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.

2.9 Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

2.10 Prodávající si rovněž vyhrazuje právo opravy tiskových chyb.


3 CENA, ZPŮSOB PLATBY, DOPRAVA A BALNÉ


3.1 Za dodané zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu celkovou kupní cenu, která se skládá z: - kupní ceny zboží, která je uvedena u vybraného zboží (produktu) (dále jen „kupní cena“); - v případě úhrady celkové / kupní ceny prostřednictvím platebního terminálu pro příjem karet v provozovně společnosti navýšení o 3% z kupní ceny; - případně vrátné zálohy dle čl. 5 Obchodních podmínek; a - případně ceny dopravného anebo balného; - příslušná výše DPH a případně dalších daní či poplatků; (společně dále jen „celková kupní cena“).

3.2 Kupní cena zboží po uzavření kupní smlouvy může být změněna pouze po dohodě s kupujícím.

3.3 Zboží je zákazníkovi předáno buď na výdejním místě, které se nachází na adrese provozovny společnosti, nebo odevzdáním smluvnímu dopravci prodávajícího dle zvoleného způsobu dopravy (v e-shopu krok 4 objednávky).

3.4 V případě využití smluvní dopravní společnosti je jako součást celkové kupní ceny účtována cena dopravného a případně balného dle ceníku příslušné smluvní dopravní společnosti (dále jen „dopravní společnost“) nebo společnosti Grainshop .s.r.o..
3.5 Cena za dopravné a balné je vždy nejnižší možná.

3.6 Celková kupní cena je splatná okamžikem dodání zboží Kupujícímu.

3.7 Celková kupní cena bude považována za uhrazenou teprve: - připsáním celé kupní ceny za objednávku na účet prodávajícího č. 225627373/0600, vedený u Moneta Bank a.s..; - uhrazením prostřednictvím platebního terminálu; - uhrazením v hotovosti na provozovně prodávajícího; nebo - uhrazením prostřednictvím dobírky při převzetí zboží kupujícím od dopravní společnosti.

3.8 V případě, kdy je kupující v prodlení s úhradou celkové kupní ceny za zboží, přísluší společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.

3.9 Společnost si vyhrazuje právo dodatečně upravovat kupní cenu (vystavit opravný daňový doklad na část kupní ceny) v závislosti na výsledcích marketingových akcí, jejichž popis a podmínky jsou vždy jasně prezentovány na webových stránkách www.prodej-slunecnice.cz a www.eshop-hobby.cz, a to včetně doby trvání nebo v závislosti na chybný import dat na e-shop prodávajícího.4 PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉ PRÁVA A NEBEZPEČÍ NA VĚCI


Při převzetí zboží bude kupující vyzván k podpisu faktury, dodacího listu či jiného předávacího protokolu (společně dále jen „nákupní doklad“). Bez podpisu nákupního dokladu nebude zboží kupujícímu předáno. Svým podpisem na nákupním dokladu stvrzuje kupující převzetí zboží. Kupující je povinen před podpisem nákupního dokladu si zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží, tedy podpisem nákupního dokladu. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení celkové kupní ceny.


4.1 Pokud zásilka bude odmítnutá zákazníkem bez udání důvodu v čas, společnost může následně tuto částku za dopravu a s tím spojené náklady vymáhat od kupujícího.


5 VRATNÉ ZÁLOHY A ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU


5.1 Společnost prodává některé zboží ve vratných obalech, případně některé části zboží jsou vratné i po lhůtě dle článku 7 Obchodních podmínek (dále jen „vratná záloha“). Vztahuje-li se na zboží nebo obalový materiál zboží vratná záloha, je tato skutečnost (včetně výše vratné zálohy) uvedena vždy u vybraného zboží a také na nákupním dokladu. Vratná záloha je připočtena k celkové kupní ceně.

5.2 Kupujícímu vzniká nárok na vrácení vratné zálohy po splnění následujících podmínek: a. kupující vrátil obal(y), případně zboží, na které se vztahuje vratná záloha, b. tento obal(y) je / jsou v nepoškozeném stavu; v případě zboží toto odpovídá požadavkům výrobce stanoveným pro repasované díly, pokud je současně vráceno v obalu výrobce c. kupující řádně uhradil vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti, d. kupující nemá vůči společnosti žádné splatné závazky, e. pokud jde o repasované díly, musejí tyto splňovat podmínky výrobce pro stav vratného dílu (tyto podmínky mohou být zaslány zákazníkovi na jeho písemné vyžádání).

5.3 Společnost může při přijetí objednávky na zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele společnosti, požadovat po kupujícím zaplacení zálohy na kupní cenu až do výše 100 % celkové kupní ceny.


6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

6.1Pokud výrobce zboží poskytuje záruku na zboží, řídí se záruční doba, její běh i způsob uplatnění dle podmínek stanovených výrobcem. Záruku kupující uplatňuje prostřednictvím prodávajícího, pokud není v dokumentaci ke zboží uvedeno jinak.

6.2 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, - se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, - věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.6 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.7 Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí je uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

6.8 Veškeré reklamace se řídí těmito Obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Reklamované zboží je přijímáno na adrese provozovny společnosti, a to pouze ve lhůtě uvedené výše a pouze kompletní zboží bez známek užívání, čisté a v původním obalu, nerozbalené, s řádným popisem vady a nákupním dokladem. Společnost vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů. Nelze-li reklamaci posoudit na místě provozovny společnosti, bude reklamované zboží zasláno k posouzení výrobci. V případě, že by vyřízení reklamace mělo přesáhnout lhůtu 30-ti dnů, bude společnost zákazníka o této skutečnosti informovat, jak je uvedeno níže.

6.9 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je oprávněn si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

6.10 Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokazatelně doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, např. nákupním dokladem. Reklamace může být uplatněna také prostřednictvím zaslaného e-mailu prodávajícímu.

6.11 Záruka se nevztahuje a společnost neodpovídá za vady způsobené neodbornou montáží či neodbornou manipulací se zbožím. Dále pak se záruka nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.


7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


7.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (e-shop společnosti), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

7.2 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemně (elektronicky), že odstupuje od kupní smlouvy a uvede číslo objednávky, ideálně také datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

7.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu výdejny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@prodej-slunecnice.cz.

7.4 Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování. Náklady na přepravu zboží nese při každém vrácení zboží zákazník. Zboží k navrácení zasílá zákazník zásadně na adresu Grainshop s.r.o., 28.října 351, Hostivice 25301 a nebo  v prodejně Krmivo Kněževes, Na Staré silnici 166 Kněževes 25268 .

7.5 V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu a případně vratnou zálohu přijaté od kupujícího (kromě částky představující náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.6 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má podávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Na celkovou kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

7.7 V případě potřeby dobropisovat již zakoupené zboží, společnost po dohodě s kupujícím zašle elektronickou cestou (případně v listinné podobě na náklady kupujícího) dobropis. V takovém případě je kupující povinen jeden dobropis s vyplněným číslem účtu a podepsaný poslat zpět na adresu sídla společnosti.

7.8 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,     
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu,

pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy UPOZORNĚNÍ: Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


8.1 Společnost shromažďuje a zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) osobní údaje zákazníků, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa (případně kontaktní adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa a případně další údaje sdělené zákazníkem společnosti (dále jen „osobní údaje“), pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely registrace v rámci e-shopu společnosti, případné vyřizování reklamací či plnění dalších zákonných povinností prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, neposkytnutí však znemožňuje uzavření a plnění smlouvy. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálním i automatizovaným způsobem, a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a po dobu nutnou k plnění zákonných povinností. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze společnosti, jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro společnost splnění závazků z kupních smluv (např. dopravní společnosti), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány.

8.2 Uzavřením kupní smlouvy, tedy i souhlasem s Obchodními podmínkami, kupující souhlasí se zasíláním obchodního sdělení, tj. se zasílám novinek, nabídek, newsletterů, inzercí či nabídkami na účast v anketách a průzkumech trhu. Zákazník je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat tím, že zašle písemně odvolání svého souhlasu na e-mailovou adresu společnosti: info@prodej-slunecnice.cz.

8.3 Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 12 odst. 2 ZOOÚ, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 ZOOÚ. Údaje, které společnost o zákazníkovi uchovává a zpracovává, je zákazník oprávněn kdykoliv změnit.


9 NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1 Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu nebo v den uskutečnění koupě v provozovně prodávajícího.10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky nebo v den uskutečnění koupě v provozovně, jakož i v den odeslání objednávky nebo v den uskutečnění koupě v provozovně platnou výši kupní ceny zboží včetně dalších částí celkové kupní ceny za zboží (expediční a dopravní náklady, vratnou zálohu).

10.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

10.4 Kupující, který je spotřebitelem, má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) z kupní smlouvy obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz

10.5 Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.9.2017.

Stáhnout reklamační formulář